Do dnia 31 maja 2019 r. przyjmujemy podania o przyjęcie do szkoły.

Formularz podania dostępny jest w sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00) oraz pod linkiem Formularz zgłoszeniowy do szkoły.

 

Lekcja przygotowawcza dla kandydatów odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz.16.00

Koncert dla kandydatów do PSM I st. wraz z pokazem instrumentów - 29 maja 2019 r. o godz. 16.45

Na badanie przydatności kandydatów zapraszamy w dniu 05 czerwca 2019 r. (w godz. 14.00-18.00).

 

Główny cel jaki realizuje szkoła, to rozwijanie uzdolnień muzycznych i pasji dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach II stopnia oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Szkoła kształci w dwóch cyklach:

- cykl sześcioletni

- cykl czterletni

w klasie: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej oraz klarnetu.

Wybór instrumentu warunkuje wiek oraz predyspozycje dziecka.

Na przestrzeni lat nauki uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach indywidualnych - gra na instrumencie, a także w zbiorowych - przedmioty ogólnomuzyczne i zespół kameralny oraz do uczestnictwa w koncertach szkolnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I st. w Tczewie będzie wywieszona w gablocie szkolnej po 7 dniach od badania przydatności do szkoły muzycznej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. w Tczewie będzie podana do dnia 30 czerwca 2019 r. w siedzibie szkoły (gablota szkolna) oraz pod numerem telefonu: 58 536-16-54.

Po ogłoszeniu listy odbędzie się zebranie z kierownikiem Filii potwierdzające wybór instrumentu (również do 30 czerwca).

 

Zasady rekrutacji:

Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 686) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkoł do innych.

1. O przyjęcie do:

- klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

- klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czetroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej niż 16 lat;

2. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią.

4. PSM I st. w Tczewie prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności:

- informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia;

- okresową działalność konsultacyjno-rekrutacyjną w formie koncertów uczniów zorganizowanych w auli naszej szkoły oraz przeprowadzonego w tczewskich przedszkolach i szkołach (klasy "0") wstępnego badania uzdolnień muzycznych dzieci;

- kursy przygotowawcze.