pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Kazimierz Ickiewicz

 

Pelplińska Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie

 

Placówka muzyczna w Pelpinie zlokalizowana w Domu Kultury przy Pl. Grunwaldzkim 2 istnieje od września 1952r. Początkowo funkcjonowała na prawach państwowego Ogniska Muzycznego przeniesionego z Rudna (1947-1952). W wyniku porozumienia władz administracyjnych gminy Pelplin oraz Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku dnia 1 lutego 1972 r. powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jako filia Placówki w Tczewie. Funkcję kierowników pełnili kolejno: Franciszek Ratajczak (1972 - 1980), Maria Franz (1980 - 1986), Barbara Gełdon (1986 - 1987 oraz 1988 - 1992), Aniela Brandt (1987 - 1988 oraz 1992 - 1996) i Krystyna Dettlaff-Czocher (1996 - do chwili obecnej).
Brak miejscowych nauczycieli jest pewnym utrudnieniem organizacyjnym i głównym powodem stosunkowo częstej rotacji kadry pedagogicznej; nauczyciele dojeżdżają głównie z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, a w przeszłości również z Trójmiasta.
W tym kontekście na wyjątkowe uznanie zasługuje długoletnia i oddana praca Henryka Rzepińskiego - nauczyciela gry na akordeonie (1952 - 1962 oraz 1969 - 1984). Swoją długą i sumienną pracą zaznaczyła się również w historii szkoły Jadwiga Rutkowska - pracownik administracyjny (197 2- 1995r.). Stałą troską szkoły była zawsze jej skromna pod każdym względem baza lokalowa, obciążona dodatkowo złym stanem technicznym budynku. Do 1985 r. szkoła korzystała z wszystkich pomieszczeń na II piętrze. Z chwilą wyprowadzenia się Biblioteki Miejskiej, odzyskany lokal na I piętrze przyznano Szkole Muzycznej (decyzja Urzędu Miasta), co w istotny sposób usprawniło organizację pracy zwłaszcza dydaktycznej. Specyfiką placówki muzycznej w Pelplinie jest szczególna otwartość w przyjmowaniu uzdolnionej młodzieży również w dużym procencie spoza Pelplina. Długoletnie doświadczenie i obserwacje szkoły w tym zakresie potwierdzają celowość dotychczasowych założeń.
Praca dydaktyczno - wychowawcza szkoły rozumiana bardzo szeroko w połączeniu z wysokim profesjonalizmem kadry pedagogicznej stwarza możliwość udziału najlepszym uczniom w prestiżowych imprezach i wydarzeniach muzycznych o zasięgu międzyszkolnym typu: przesłuchania okręgowe, festiwale i konkursy. Artystyczną edukację dopełniają organizowane przy znacznej pomocy finansowej i opiekuńczej Komitetu Rodzicielskiego wyjazdy na koncerty i przedstawienia do profesjonalnych instytucji muzycznych.
Szkoła Muzyczna w Pelplinie rozwija również działalność kulturotwórczą na rzecz środowiska realizując audycje muzyczne i koncerty z udziałem uczniów i nauczycieli dla różnych grup społecznych. Wdzięcznymi słuchaczami okazują się zawsze uczniowie szkół podstawowych, dzieci przedszkolne i pensjonariusze Domu Opieki Społecznej.
Do tradycji należą już koncerty ogólnomiejskie w kinie „Wierzyca”, które odbywają się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (popisy półroczne i roczne uczniów wszystkich specjalności).
W latach 70 - tych działa prężnie powołana przy Urzędzie Miasta Dęta Orkiestra Młodzieżowa rekrutująca swoich członków spośród uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Rezultatem pracy zespołu były koncerty uświetniające różne uroczystości państwowe. Opiekunem i dyrygentem orkiestry był ówczesny kierownik filii p. Franciszek Ratajczak.
Dorobkiem 25 - letniej pracy szkoły jest niewątpliwie wykształcenie sześćdziesięciu absolwentów, z których najzdolniejsi kontynuują naukę w Szkołach Muzycznych II stopnia inni realizują swoje muzyczne zainteresowania na pedagogicznych kierunkach studiów z wychowaniem muzycznym czy też w miejscowym Studium Organistowskim.
Inicjatywą szkoły było nawiązanie kontaktu z diecezjalnym radiem „Głos”, w rezultacie czego zaczęły powstawać sesje nagraniowe przybliżające działalność szkoły nie tylko mieszkańcom Pelplina.
Od września 1996r. po wprowadzeniu nowych planów nauczania, które zreformowały dotychczasowy model kształcenia, młodzież uczy się w dwóch niezależnych cyklach dydaktycznych: 6 - letnim (w klasie fortepianu, skrzypiec, akordeonu i gitary klasycznej) i 3 - letnim obejmującym tylko instrumenty dęte (w klasie fletu, klarnetu i trąbki). Szkoła daje szansę uzyskania wykształcenia muzycznego dzieciom i młodzieży z Pelplina i okolicznych wsi.

 

Źródło: rys historyczny autorstwa Kazimierza Ickiewicza pochodzi z książeczki "Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Tczewie 1947-1997".

Druk i oprawa "Poligrafia", Strzeszyński Jan.