pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona PSM I St. im. Janiny Garści w Tczewie

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psm.tczew.pl/

Data publikacji strony internetowej:

2003-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-03-23

Witryna internetowa www.psm.tczew.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach,
 • publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością,
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak tłumaczenia na język migowy,

 

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano 23.03.2021. deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kowalkowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 604 527 017Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Plac Św. Grzegorza, (schody – 1 stopień). Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8: 00 – 20:00.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze i drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
 4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Sala koncertowa w budynku szkoły (na parterze) przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych – możliwość wjazdu na widownię dla wózków inwalidzkich.
 6. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Do każdej osoby z niepełnosprawnością,
  po zgłoszeniu się do Portierni zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści – Filia w Pelplinie:

 1. Do budynku (w którym znajdują się pomieszczenia filii) prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Plac Grunwaldzki z poziomu chodnika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy administracji
  i obsługi na II piętrze w sekretariacie filii, który czynna jest w godz. od 8: 00 – 20:00.
 3. W budynku (w pomieszczeniach filii) na każdym poziomie (pierwsze i drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
 4. Na terenie filii szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Sala koncertowa w budynku filii szkoły (na II piętrze) nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Sekretariat znajduje się na II piętrze. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Portierni (lub telefonicznie) zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W filii szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.